SORU
31 Mayıs 2010, PAZARTESİ


Nasıl sayfa rengi UİPageControl nokta değiştirebilir miyim?

Hangi UIPageControl sayfa numaralandırması, nokta, renk ya da resim değiştirmek istiyorum bir uygulama geliştiriyorum. Bunu nasıl değiştirebilirim? Yukarıdaki senaryo üzerinde UIpageControl özelleştirmek mümkün mü?

CEVAP
1 Kasım 2010, PAZARTESİ


Bu sorunla bugün karşılaştım ve kendi basit yedek Dersim yazmaya karar verdim.

Çekirdek Grafik renklerde noktalar belirttiğiniz oluşturmak için kullandığı sublassed bir UİView.

Maruz özellikleri ve özelleştirme kontrolü için kullanın.

Eğer isterseniz kullanıcı küçük sayfa noktalardan biri musluklar bildirimleri almak için bir temsilci nesnesi kayıt olabilirsiniz. Eğer hiçbir temsilci kayıtlı ise görünümü giriş dokunmaya tepki vermez.

Fırından tamamen temiz, ama iş gibi görünüyor. Eğer herhangi bir sorun haline çalıştırırsanız bana bildirin.

Gelecekteki gelişmeler:

 • Noktalar mevcut sığdırmak için yeniden boyutlandırma eğer çok fazla ise orada bir çalışma olmuş.
 • DrawRect tüm görünümü yeniden çizmek yok:

Örnek kullanım:

CGRect f = CGRectMake(0, 0, 320, 20); 
PageControl *pageControl = [[[PageControl alloc] initWithFrame:f] autorelease];
pageControl.numberOfPages = 10;
pageControl.currentPage = 5;
pageControl.delegate = self;
[self addSubview:pageControl];

Başlık dosyası:

//
// PageControl.h
//
// Replacement for UIPageControl because that one only supports white dots.
//
// Created by Morten Heiberg <morten@heiberg.net> on November 1, 2010.
//

#import <UIKit/UIKit.h>

@protocol PageControlDelegate;

@interface PageControl : UIView 
{
@private
  NSInteger _currentPage;
  NSInteger _numberOfPages;
  UIColor *dotColorCurrentPage;
  UIColor *dotColorOtherPage;
  NSObject<PageControlDelegate> *delegate;
  //If ARC use __unsafe_unretained id delegate;
}

// Set these to control the PageControl.
@property (nonatomic) NSInteger currentPage;
@property (nonatomic) NSInteger numberOfPages;

// Customize these as well as the backgroundColor property.
@property (nonatomic, retain) UIColor *dotColorCurrentPage;
@property (nonatomic, retain) UIColor *dotColorOtherPage;

// Optional delegate for callbacks when user taps a page dot.
@property (nonatomic, retain) NSObject<PageControlDelegate> *delegate;

@end

@protocol PageControlDelegate<NSObject>
@optional
- (void)pageControlPageDidChange:(PageControl *)pageControl;
@end

Dosya uygulama:

//
// PageControl.m
//
// Replacement for UIPageControl because that one only supports white dots.
//
// Created by Morten Heiberg <morten@heiberg.net> on November 1, 2010.
//

#import "PageControl.h"

// Tweak these or make them dynamic.
#define kDotDiameter 7.0
#define kDotSpacer 7.0

@implementation PageControl

@synthesize dotColorCurrentPage;
@synthesize dotColorOtherPage;
@synthesize delegate;

- (NSInteger)currentPage
{
  return _currentPage;
}

- (void)setCurrentPage:(NSInteger)page
{
  _currentPage = MIN(MAX(0, page), _numberOfPages-1);
  [self setNeedsDisplay];
}

- (NSInteger)numberOfPages
{
  return _numberOfPages;
}

- (void)setNumberOfPages:(NSInteger)pages
{
  _numberOfPages = MAX(0, pages);
  _currentPage = MIN(MAX(0, _currentPage), _numberOfPages-1);
  [self setNeedsDisplay];
}

  - (id)initWithFrame:(CGRect)frame
{
  if ((self = [super initWithFrame:frame]))
  {
    // Default colors.
    self.backgroundColor = [UIColor clearColor];
    self.dotColorCurrentPage = [UIColor blackColor];
    self.dotColorOtherPage = [UIColor lightGrayColor];

    UISwipeGestureRecognizer *swipeRight = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(swipedRight:)];
    [swipeRight setDirection:UISwipeGestureRecognizerDirectionRight];
    [self addGestureRecognizer:swipeRight];
    UISwipeGestureRecognizer *swipe = [[UISwipeGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(swipedLeft:)];
    [swipe setDirection:UISwipeGestureRecognizerDirectionLeft];
    [self addGestureRecognizer:swipe];

  }
  return self;
}
-(void) swipedLeft:(UISwipeGestureRecognizer *) recognizer
{
  self.currentPage ;
}
-(void) swipedRight:(UISwipeGestureRecognizer *) recognizer
{
  self.currentPage--;
}

- (void)drawRect:(CGRect)rect 
{
  CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext();  
  CGContextSetAllowsAntialiasing(context, true);

  CGRect currentBounds = self.bounds;
  CGFloat dotsWidth = self.numberOfPages*kDotDiameter  MAX(0, self.numberOfPages-1)*kDotSpacer;
  CGFloat x = CGRectGetMidX(currentBounds)-dotsWidth/2;
  CGFloat y = CGRectGetMidY(currentBounds)-kDotDiameter/2;
  for (int i=0; i<_numberOfPages; i )
  {
    CGRect circleRect = CGRectMake(x, y, kDotDiameter, kDotDiameter);
    if (i == _currentPage)
    {
      CGContextSetFillColorWithColor(context, self.dotColorCurrentPage.CGColor);
    }
    else
    {
      CGContextSetFillColorWithColor(context, self.dotColorOtherPage.CGColor);
    }
    CGContextFillEllipseInRect(context, circleRect);
    x = kDotDiameter  kDotSpacer;
  }
}

- (void)dealloc 
{
  [dotColorCurrentPage release];
  [dotColorOtherPage release];
  [delegate release];
  [super dealloc];
}

- (void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event
{
  if (!self.delegate) return;

  CGPoint touchPoint = [[[event touchesForView:self] anyObject] locationInView:self];

  CGFloat dotSpanX = self.numberOfPages*(kDotDiameter  kDotSpacer);
  CGFloat dotSpanY = kDotDiameter  kDotSpacer;

  CGRect currentBounds = self.bounds;
  CGFloat x = touchPoint.x  dotSpanX/2 - CGRectGetMidX(currentBounds);
  CGFloat y = touchPoint.y  dotSpanY/2 - CGRectGetMidY(currentBounds);

  if ((x<0) || (x>dotSpanX) || (y<0) || (y>dotSpanY)) return;

  self.currentPage = floor(x/(kDotDiameter kDotSpacer));
  if ([self.delegate respondsToSelector:@selector(pageControlPageDidChange:)])
  {
    [self.delegate pageControlPageDidChange:self];
  }
}

@end

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • edwin maldonado

  edwin maldon

  28 Mart 2009
 • Elly Awesome

  Elly Awesome

  15 ŞUBAT 2010
 • Klemens Torggler

  Klemens Torg

  11 Mart 2008