SORU
29 Mart 2011, Salı


Nasıl apache sanal konak yapılandırma hata ayıklama?

Bir kez daha, apache sanal konak yapılandırması ile ilgili bir sorun var. (Varsayılan yapılandırma benim belirli bir yerine kullanılır).

Bu sorunu çözmek için nasıl gerçekten hatalı değil ama.

Yapılabilecek en iyi tavsiye bu tür sorunu hızlı bir şekilde çözmek var mı?

Biraz daha bilgi.

Varsayılan conf dosyasını bu bir

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>

Ve pek uymuyor sanal konak config bu

<VirtualHost *:*>

ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://ip.ip.ip.ip:8088/
ProxyPassReverse / http://ip.ip.ip.ip:8088/
ServerName wiki.mydomain.com

</VirtualHost>

CEVAP
27 EYLÜL 2011, Salı


Sözdizimi denetimi

Yapılandırma kontrol etmek için sözdizimi hataları için, dosyaları:

# Fedora, RHEL, CentOS, OSX
httpd -t

# Debian, Ubuntu
apache2ctl -t

# MacOS
apachectl -t

Liste sanal ev sahipliği yapıyor

Sanal bilgisayarlarınızın tüm listesine ve konumlarını çalıştırın:

# Fedora, RHEL, CentOS, OSX
httpd -S

# Debian, Ubuntu
apache2ctl -S

# MacOS
apachectl -S

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

YORUMLAR

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Bogdan Gabriel

  Bogdan Gabri

  5 Aralık 2006
 • Just So

  Just So

  3 HAZİRAN 2007
 • manadude21

  manadude21

  11 Mart 2008